Straipsnių pateikimas

Straipsnių pateikimas internetu

Jau esate prisiregistravęs žurnale Žmogus ir žodis?
Prisijungti

Neturite vartotojo vardo ir slaptažodžio?
Registruotis

Tam kad pateikti straipsnius į OJS, registracija ir prisijungimas yra būtini.

 

Nurodymai autoriams

Bendrieji publikacijų pateikimo reikalavimai

Publikavimas

Žurnale publikuojami originalūs, anksčiau niekur neskelbti straipsniai. Draudžiama plagijuoti, t. y. svetimos publikacijos tekstą, tyrimo metodiką, idėją, atradimą pateikti kaip savo, nenurodyti literatūros, kuria naudotasi. Visi gauti straipsni tikrinami ... sistemoje. Straipsniai žurnale skelbiami nemokamai. Piniginio atlygio už publikuotus straipsnius autoriai negauna.

Straipsnio pateikimas internetu

Straipsniai turi būti pateikiami internetinėje mokslo darbų žurnalo Žmogus ir žodis svetainėje. Naujiems vartotojams reikia susikurti savo paskyrą, o užsiregistravusiems – prisijungti. Norint pateikti straipsnius į OJS, yra būtina registracija ir prisijungimas.

1. Straipsnio medžiaga turi būti pateikiama tokia tvarka:

1.1.  straipsnio pavadinimas;

1.2.  autoriaus vardas, pavardė;

1.3.  autoriaus institucijos pavadinimas, adresas ir autoriaus el. paštas;

1.4.  straipsnio anotacija (iki 500 spaudos ženklų su intervalais);

1.5.  esminiai žodžiai (nuo 5 iki 7 žodžių);

1.6.  straipsnio tekstas (iki 40 000 spaudos ženklų su intervalais);

1.7.  literatūros sąrašas (nenumeruojamas);

1.8.  straipsnio santrauka kita nei parengtas straipsnis kalba (lietuvių arba anglų kalba) (iki 1 500 spaudos ženklų su intervalais).

 1. Straipsnyje turi būti iškelta mokslinė problema, nurodytas tyrimo aktualumas ir originalumas, suformuluotas tyrimo tikslas ir uždaviniai, pateikta ir pagrįsta tyrimo metodologija bei metodai, visapusiškai išnagrinėta problema, pateikti išsamūs ir argumentuoti tyrimo rezultatai, išvados (apibendrinimai), susietos su iškelta problema, tyrimo tikslu ir pasiektais rezultatais.
 2. Iliustracinė medžiaga, lentelės, schemos, grafikai ir kt. pateikiami originalūs, geros kokybės (ne mažiau kaip 300 dpi; GIF, JPEG, PNG, TIFF formatais), nepažeidžiant autoriaus teisių.

Citavimo ir literatūros sąrašo sudarymo rekomendacijos

 1. Nuorodos tekste į informacijos šaltinį ir literatūros sąrašas sudaromi pagal APA (Publication Manualof the American Psychological Association, www.apastyle.org) standartą.
 2. Pateikiant nuorodą į informacijos šaltinį, atitinkamoje sakinio vietoje lenktiniuose skliaustuose nurodoma autoriaus pavardė ir publikavimo metai, puslapis (autoriaus pavardė, metai, puslapis), pvz., Naujoji ugdymo paradigma išreiškia kitokį mokymo ir mokymosi santykį studijų procese (Petraitis, 2014, 11).
 3. Jeigu autoriaus pavardė yra sakinio dalis, skliausteliuose nurodomi tik metai, pvz., Žukauskas (2000) palygino įvairią periodinę literatūrą.
 4. Cituojant informacijos šaltinį, kurį parengė du autoriai, kiekvieną kartą reikia nurodyti abu autorius, pvz., (Bagdonas, Jucevičienė, 2013, 14).
 5. Jeigu cituojama trijų ir daugiau autorių publikacija, skliausteliuose rašoma pirmojo autoriaus pavardė ir „et al.“, o po kablelio rašomi kūrinio leidimo metai, puslapis, pvz., (Trimble et al., 2013, 12).
 6. Kai kūrinio leidėjas yra ne konkretūs autoriai, o asociacija, bendruomenė, vyriausybinė organizacija ar kt., autoriumi nurodomas kolektyvinis autorius, pvz., (American psychological association, 2003).
 7. Literatūros sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje ir sudaromas lotynų, paskui kita abėcėle.

7.1.  Straipsnis žurnale: Pavardė, V. V., Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Večkienė, N., Ramanauskaitė, A. (1996). Pažinimo ir ugdymo modeliai bei jų įtaka ugdymo organizavimui. Socialiniai mokslai: Edukologija, 2 (6), 48–55.

7.2.  Knyga: Pavardė, V. V., Pavardė, V. V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Gibbs, J. T., Huang, L. N. (1991). Children of color: Psychological Interventions with Minority Youth. San Francisco: Jossey-Bass.

7.3.  Kolektyvinis autorius: Kolektyvinis autorius. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Lietuvos statistikos departamentas. (1991). Lietuvos statistikos metraštis. Vilnius: Informacijos ir leidybos centras.

7.4.  Neidentifikuotas autorius: Antraštė. (Metai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Lietuvos Respublikos Konstitucija. (1996). Vilnius: Lietuvos informacijos centras prie Teisingumo ministerijos.

7.5.  Knygos dalis: Pavardė, V. V. (Metai). Knygos dalies antraštė. In V. Pavardė, V.  Pavardė (red.). Knygos antraštė (puslapiai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Bjork, R. A. (1989). Retrieval Inhibitionasan Adaptive Mechanismin Human Memory. In H. L. Roediger, F. I. M. Craik (Eds.). Varieties of Memory & Consciousness (pp. 309–330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

7.6.  Publikuoti konferencijų straipsniai: Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. In Leidinio pavadinimas (puslapiai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Jucevičius, R. (1992). Valdymo reorganizavimo prielaidos. In Vadyba ir rinkos ekonomika: tarptautinės konferencijos pranešimo medžiaga (p. 15–19). Kaunas: Technologija.

7.7.  Elektroninė knyga: Pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė. [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Prieiga per internetą: http://xxxxxxxxxxxxxx. Rutkauskienė, D. (2003). Nuotolinis mokymasis. [žiūrėta 2010 m. lapkričio 9 d.]. Prieiga per internetą: http://www.lvu.lt/e-mokymasis.html.

7.8.  Elektroninis straipsnis: Pavardė, V. V., Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Prieiga per internetą: http://xxxxxxxxxxxxxx. Virkus, S. (2003). Information Literacy in Europe: a Literature Review. Information Research, 8, 4. Retrieved from: http://informationr.net/ir/8-4/paper159.html.

7.9.  Interneto tinklalapis: Autorius. (Metai). Tinklalapio antraštė: paantraštė. [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Prieiga per internetą: http://xxxxxxxxxxxxxx. Vilniaus universiteto biblioteka. (2009–2010). Informacinis raštingumas. [žiūrėta 2010 m. lapkričio 9 d.]. Prieiga per internetą: http://www.ir.mb.vu.lt .

7.10.   Straipsnis iš duomenų bazių: Pavardė, V. (Metai). Straipsnio pavadinimas. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Straipsnio doi numeris http://dx.doi.org/xxxxxxxxxx. Swan, T. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Record, 32, 343–61. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x 

 

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau pateikiamais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos nebus priimamos.

 1. Autorius garantuoja, kad pateiktas Kūrinys yra autoriaus (-ių) autorinis darbas, kuris niekur anksčiau nėra skelbtas

 2. Autorius (-iai) suteikia teisę be apribojimų Leidėjams skelbti straipsnį atviroje prieigoje.

 3. Žurnalui pateikiamas straipsnis yra parengtas Microsoft Word, OpenOffice, RTF ar WordPerfect dokumento formatu.

 4. Straipsnio tekste yra visos būtinos straipsnio dalys.

 5. Tekstas parengtas laikantis stilistinių ir bibliografinių rekomendacijų.
 

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį – žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).