Lietuvių kalbos kirčiuotų mišriųjų dvigarsių [i] + R trukmė (jaunosios kartos duomenimis)

Regina Kliukienė, Simona Juodžiukynaitė

Santrauka


Anotacija. Straipsnyje aprašomas eksperimentinis tyrimas, kurio tikslas – ištirti bendrąją tvirtapradžių ir tvirtagalių [i] + R tipo mišriųjų dvigarsių bei atskirų dvigarsio dėmenų trukmę jaunosios kartos atstovų kalboje ir palyginti gautus rezultatus su anksčiau atliktais lietuvių bendrinės kalbos mišriųjų dvigarsių tyrimų rezultatais. Analizei panaudota du šimtai žodžių porų, kurios instrumentiškai ištirtos PRAAT programa. Gauti rezultatai statistiškai įvertinti Voldo–Volfovico kriterijumi nepriklausomoms imtims.

Atlikus šį eksperimentinį tyrimą kelta hipotezė pasitvirtino: jaunosios kartos atstovai neskiria [i] + R tipo tvirtapradžių mišriųjų dvigarsių nuo tvirtagalių. Gauti trukmės rezultatai skiriasi nuo anksčiau atliktų lietuvių bendrinės kalbos dvigarsių tyrimų, kuriais įrodyta, kad tvirtapradžių ir tvirtagalių balsinių ir priebalsinių dėmenų trukmė patikimai skiriasi.

Išanalizavus rūpimų dvigarsių ir jų dėmenų absoliučiąją ir santykinę trukmę, galima daryti tokias išvadas: a) tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių balsinio dėmens absoliučioji ir santykinė trukmė nerodo reikšmingo skirtumo; b) tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių priebalsinio dėmens absoliučioji ir santykinė trukmė reikšmingai nesiskiria; c) tvirtagaliai dvigarsiai [im], [in] ilgesni už analogiškus tvirtapradžius dvigarsius; č) tvirtagaliai dvigarsiai [il], [ir] trumpesni už analogiškus tvirtapradžius dvigarsius; d) tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių [il], [ir] ilgesnis yra balsinis dėmuo; e) tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių [im], [in] ilgesnis yra priebalsinis dėmuo.

Esminiai žodžiai: fonetika, eksperimentinė fonetika, kiekybė, mišrusis dvigarsis, tvirtapradis dvigarsis, tvirtagalis dvigarsis, absoliučioji trukmė, santykinė trukmė.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.4

 


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805