Rašytinio teksto aktualioji sakinio skaida

Jolanta Vaskelienė

Santrauka


Aktualioji sakinio skaida – prasminis sakinio skaidymas pagal turinį, išskiriant temą ir remą – buvo viena iš projekto „Kompleksinis lietuvių kalbos teksto prozodijos tyrimas: intonacija, ritmas ir loginis kirtis“ sudedamųjų dalių. Straipsnis skirtas teoriniams darbams apie aktualiąją sakinio skaidą apžvelgti, rašytinio teksto temos ir remos vietai sakinyje, siejimo ypatumams, temos ir remos santykiui su loginiu kirčiu aptarti. Darbe remiamasi 35 valandų trukmės įvairių stilių tekstų įrašų perrašyta ir anotuota medžiaga.

Tyrimas parodė, kad lietuvių kalboje tekstai dažniausiai siejami grandininiu būdu, kai tema eina prieš remą (77 proc. visų išanalizuotų sakinių). Sakiniai, kuriuose rema eina prieš temą, ir rema laikytini nepilnieji, elipsiniai sakiniai sudaro 23 proc. tirtų sakinių; pastarojo modelio sakiniai dažnesni meninio ir buitinio stilių, dialoginės kalbos tekstuose. Tipiškos siejimo priemonės yra įvairaus pobūdžio kartojimas, įvardinis pakeitimas, apibendrinamąją reikšmę turintys žodžiai ir žodžių junginiai. Adresanto ketinimų, konteksto nulemtą galimą keleriopą temos ir remos skirtį parodo sintagmos pauzė.

Pagrindiniai sakinių aktualiosios skaidos rodikliai yra neutralioji arba atvirkštinė žodžių tvarka ir loginis kirtis. Remoje beveik visada būna loginį kirtį turintis žodis arba žodžių junginys. Įprastos žodžių tvarkos sakiniuose loginis kirtis kartais būna vienintelis remos rodiklis. Loginiu kirčiu paryškinamas ir ilgesnių sakinių temos bei remos centras.

Esminiai žodžiai: aktualioji sakinio skaida, tema, rema, žodžių tvarka, loginis kirtis, siejimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.7


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805