Modulinė lituanistika: teoriniai modeliai ir praktikos realijos

Vilija Janušauskienė

Santrauka


Straipsnyje, atsižvelgiant į moderniųjų ir postmoderniųjų pasaulio bei Lietuvos edukacinių tendencijų kontekstą (P. Jarvis, M. Fullan, A. Hargreaves, P. C. Shlechty, L. Duoblienė, V. Janušauskienė ir kt.), keliama modulinio mokymo(si) teorijos (S. Postlethwait, J. Russel, P. Jucevičienė, Ž. Navikienė, J. Jocienė ir kt.) praktinės realizacijos problema: kaip lanksčiai tobulinti lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) procesą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–10 klasėse taikant modulinės teorijos idėjas bei atsižvelgiant į mokymosi proceso dalyvių poreikius ir siekius. Išanalizavus Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto III kurso studentų ir modulinio mokymo(si) projekto dalyvių – Lietuvos mokyklų mokytojų, mokinių ir jų tėvų – atsakymus į anketų apie modulinį mokymąsi klausimus, galima konstatuoti, jog Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose vykęs ir neformalus modulinis mokymas(is), ir įgaunantis reglamentinį oficialųjį statusą formalusis patiria postmoderniai lanksčių ugdymo pažiūrų įtaką, pirmiausia pasireiškiančią ugdytojų ir ugdytinių edukacinių lūkesčių ir pažiū-rų kaita. Atsižvelgiant į tyrimo metu diagnozuotą lankstaus mokymo(si) poreikį, darytina išvada, jog vertėtų parengti efektyvias modulinio mokymo(si) priemones, skirtas ne tik standartiniams ir individualiems besimokančiųjų poreikiams patenkinti, bet ir skatinančias teigiamas nuostatas, kūrybiškumą, savasties išsaugojimo viltį.

Esminiai žodžiai: modernumas, postmodernumas, modulinis mokymas(is), modulinė lituanistika, lankstumas, lanksti didaktika.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Delany D., Ward C., Fiorina C., R., 2003, Fields of vision (Teacher‘s book). Edinburg: Pearson Education Limited.

Duoblienė L., 2006, Šiuolaikinė ugdymo filosofija: refleksijos ir dialogo link. Vilnius: Tyto alba.

Fullan M., 1998, Pokyčių jėgos. Vilnius: Tyto alba.

Hargreaves A., 1999, Keičiasi mokytojai, keičiasi laikai. Vilnius: Tyto alba.

Hesė H. 1991, Esė.Vilnius: Mintis.

Janušauskienė V., 2001, Modulinės lituanistikos poreikis bendrojo lavinimo mokykloje. – Pedagogika 52, 120–126.

Janušauskienė V., 2004, Lanksčių ugdymo pažiūrų patirtis siekiant taikomosios lituanistinės kompetencijos. – Pedagogika73, 39–44.

Jarvis P, 2001, Mokymosi paradoksai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centras.

Jocienė J., 2011, Modulinės profesinio mokymo programos rengimas užtikrinant teorijos ir praktikos dermę. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.

Jovaiša L., 2007, Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis.

Jucevičienė P., 1998, Modulinio mokymo teorija. – Edukologijos idėjos Lietuvos švietimo sistemos modernizavimui. Kaunas: Technologija, 474–480.

Lietuvių kalbos modulių 9–10 klasėms programos, 2012– http://galimybes.pedagogika.lt/uploads/Lietuviu_k_moduliu_rogramos_9-10_kl_2012.doc (žiūrėta 2012-12-20).

Lietuvių kalbos modulių 9–10 klasėms programų metodinės rekomendacijos, 2012– http://galimybes.pedagogika.lt/uploads/Lietuviu_kalbos_moduliu%20

programu%20metodines_rekomendacijos__9(1). doc (žiūrėta 2012-12-20).

Lietuvos respublikos švietimo įstatymas, 2011 – http://www.istatymas.lt/istatymai/svietimo_istatymas.htm (žiūrėta 2012-12-20).

McCulloch G., Crook D., 2008, The Routledge International Encyklopedia of Education. London; New-York: Routledge.

McDonald J., P., 1997, Redesigning school. San Francisco: Jossery-Bass Publishers.

Navalienė Ž., 2010, Modulinio mokymo modeliavimas profesinio mokymo sistemoje. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.

Schlechty Ph., 1990, Schools for the 21 st century. San Francisco: Jossery-Bass Publishers.

Schlechty Ph., 1997, Inventng Better Schools.San Francisco: Jossery-Bass Publishers.

Ugdymo organizavimo 9–10 klasėse modelio gairių įgyvendinimo metodinės rekomendacijos, 2012. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras.
eISSN 1822- 7805