Tekstyno duomenimis pagrįstas britų anglų kalbos konstrukcijų Have/Take/Get a Bath ir Have/Take/Get a Rest tyrimas

Judita Giparaitė

Santrauka


Skirtingų kalbų konstrukcijos su deverbatyviniais daiktavardžiais (angl. deverbal nouns) daugelio mokslininkų jau buvo tyrinėtos įvairiais aspektais. Šiame straipsnyje tiriamos veiksmažodžių have, take ir get (angl. light verbs) su deverbatyviniais daiktavardžiais a bath ir a rest sudaromos konstrukcijos. Tyrimu bandoma atsakyti į klausimus ar gali minėtieji veiksmažodžiai pakeisti vienas kitą ir kas turi įtakos tokio pakeitimo galimumui / negalimumui. Šiuo tekstyno medžiaga pagrįstu tyrimu siekiama kokybiškai aprašyti konstrukcijas have/take/get a bath ir have/take/get a rest ir išsiaiškinti šių konstrukcijų veiksmažodžių, vartojamų su tais pačiais deverbatyviniais daiktavardžiais, panašumus bei skirtumus. Visa tyrimui būtina medžiaga surinkta iš BNC tekstyno.

Straipsnyje analizuojamos konstrukcijų have/take/get a bath ir have/take/get a rest gramatinės ir leksinės ypatybės, t. y. forma, junglumas, kolokacijos su būdvardžiais ir jų pasiskirstymas registruose. Tyrimas parodė, kad minėtos konstrukcijos turi panašias formas, be to, joms būdingos panašios junglumo, kolokacinės galimybės, todėl daugeliu atvejų veiksmažodžiai have, take ir get gali pakeisti vienas kitą. Tačiau tyrinėjamų konstrukcijų bendraties formų raiška ir jų pasiskirstymas registruose rodo, kad esama ir šių trijų veiksmažodžių vartojimo skirtumų.

Esminiai žodžiai: konstrukcijos su deverbatyviniais daiktavardžiais, tekstyno duomenimis pagrįstas tyrimas, formos, kolokacijos su būdvardžiais, pasiskirstymas registruose.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.10


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805