Tekstyno duomenimis pagrįstas konstrukcijų su deverbatyviniais daiktavardžiais komplementacijos tyrimas įvairiose gimtakalbių ir negimtakalbių vartojamose anglų kalbos atmainose

Judita Giparaitė

Santrauka


Konstrukcijos su deverbatyviniais daiktavardžiais (angl. deverbal nouns) daugelio mokslininkų jau buvo tyrinėtos ne tik anglų, bet ir kitose kalbose, be to, šis reiškinys buvo tyrinėtas ne tik gimtakalbių anglų kalboje, bet ir negimtakalbių vartojamose anglų kalbos atmainose. Šiame straipsnyje tiriamos veiksmažodžių have, get ir give (angl. light verbs) su deverbatyviniu daiktavardžiu a laugh sudaromos konstrukcijos. Taip pat trumpai apžvelgiamos veiksmažodžių make ir do su deverbatyviniu daiktavardžiu a laugh sudaromos konstrukcijos. Šiuo tekstyno medžiaga grindžiamu tyrimu siekiama aprašyti konstrukcijas su deverbatyviniu daiktavardžiu a laugh, aptinkamas dvidešimtyje gimtakalbių ir negimtakalbių vartojamų anglų kalbos atmainų. Visa tyrimui būtina medžiaga surinkta iš GloWbE tekstyno.

Straipsnyje analizuojami konstrukcijų have / get / give a laugh vartojimo dažnumas ir komplementacijos modeliai. Konstrukcijų vartojimo dažnumo tyrimas yra siejamas su veiksmažodžių ir deverbatyvinio daiktavardžio a laugh konstrukcijų, vartojamų įvairiose gimtakalbių ir negimtakalbių anglų kalbos atmainose, įvairove, o komplementacijos modelių tyrimas – su konstrukcijas sudarančių veiksmažodžių įvairove. Straipsnyje aprašomi ne tik dažniausi komplementacijos modeliai, bet ir tokie modeliai, kurie yra būdingi tik kai kurioms anglų kalbos atmainoms.

Esminiai žodžiai: konstrukcijos su deverbatyviniais daiktavardžiais, tekstyno duomenimis pagrįstas tyrimas, gimtakalbių ir negimtakalbių vartojamos anglų kalbos atmainos, dažnumo analizė, komplementacijos modeliai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.14


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805