Lietuvių kalbos mokymasis XX a. pradžioje. Liudijimai Vytauto Civinskio Dienoraštyje (1904–1910)

Veronika Girininkaitė

Santrauka


Remiantis egodokumentiniu šaltiniu, tyrime aptartas XX a. pirmojo dešimtmečio lietuvių kalbos mokymosi atvejis. Agronomijos ir veterinarijos studentas Vytautas Civinskis (Witold Cywiński, 1887–1910), rašęs Dienoraštį studijų metais, be kitų patirčių, fiksavo ir savo lietuvių kalbos mokymąsi. Iš šaltinio parinkti duomenys apie Civinskio įsigytus vadovėlius, žodynus, skaitytą spaudą, taikytus kalbos mokymosi būdus. Taip pat išanalizuoti keli dienoraštininko lietuviškai užrašyti fragmentai. Atlikta atvejo analizė leidžia papildyti aptariamo laikotarpio lituanistinio pasaulio vaizdą.

Esminiai žodžiai: lietuvių kalba, kalbų mokymasis, egodokumentai, anykštėnų patarmė, bendrinė kalba.

DOI http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.3


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805