Analiza porównawcza realiów etnokulturowych w polskich przekładach powieści Iwana Turgieniewa „Rudin”

Barbara Dwilewicz, Marina Romanenkowa

Santrauka


Artykuł dotyczy trzech polskich przekładów powieści I. S. Turgieniewa Rudin (1855): М. Nowińskiego (1886), Stefana Kołaczkowskiego (1929), Jadwigi Dmochowskiej (1948). Rozważania o tych przekładach w kontekście percepcji dzieł I. Turgieniewa w Polsce pozwalają na ocenę kulturotwórczej roli tłumacza, przekazu treści zgodnego z intencją autora oryginalnego tekstu, zachowania w przekładzie dominant Turgieniewowskiego świata artystycznego, a także odbioru realiów kulturowych przez polskich czytelników różnych epok historycznych. Podstawowa uwaga została skupiona na analizie porównawczej słownictwa dotyczącego tożsamości etnokulturowej bohaterów powieści i nazw własnych w przekładach i oryginale, co pozwala określić stopień ich funkcjonalaności.

Słowa kluczowe: „Rudin”, М. Nowiński, S. Kołaczkowski, J. Dmochowska, przekład polski, bohater powieściowy, koncepty świata artystycznego, znaczenia / kody etnokulturowe, klasyfikacja antroponimów.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.12


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805