Tekstynų duomenimis pagrįsta jungtukų kad ir that praleidimo atvejų analizė kalbėjimo veiksmažodžių reikalaujamuose šalutiniuose sakiniuose anglų ir lietuvių kalbose

Judita Giparaitė, Julija Ritčik

Santrauka


Straipsnyje analizuojami jungtukų kad / jog ir that praleidimo atvejai anglų ir lietuvių kalbų šalutiniuose prijungiamuosiuose (complement) sakiniuose, kurie yra valdomi kalbėjimo veiksmažodžių. Šiuo tekstyno medžiaga pagrįstu tyrimu siekiama išsiaiškinti, kokie kontekstiniai veiksniai turi įtakos jungtukų kad / jog ir that praleidimui, ypatingas dėmesys skiriamas registrui, šalutinius sakinius valdančių veiksmažodžių savybėms, sakinių sandaros ypatumams. Visa tyrimui būtina medžiaga surinkta iš Britų nacionalinio tekstyno ir Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno.

Tyrimas parodė, kad, nors jungtukų praleidimas šalutiniuose sakiniuose yra būdingesnis anglų nei lietuvių kalbai, tačiau abiejose kalbose esama panašumų. Abiem kalboms būdinga tai, kad jungtukai kad / jog ir that dažniau praleidžiami sakiniuose su dažniausiai vartojamais kalbėjimo veiksmažodžiais. Be to, abiejose kalbose panaši ir šalutinių sakinių su praleistu jungtuku sandara: nėra antrininkių sakinio dalių, įterpiamų tarp valdančiojo veiksmažodžio ir šalutinio dėmens veiksnio. Tačiau yra ir skirtumų. Jungtuko kad / jog nebuvimas lietuvių kalboje tikėtinas, jei šalutinis dėmuo pradedamas evidencialumo raiškos priemonėms priskiriamais žodžiais esą, neva ir girdi, kurie šiuolaikinėje lietuvių kalboje neretai atlieka jungtukų funkciją, o anglų kalbai tokios struktūros nebūdingos. Tik lietuvių kalbai yra būdingi atvejai, kai jungtukas kad / jog praleidžiamas pirmojo laipsnio šalutiniame sakinyje, kai prieš jį įterpiamas prijungiamasis antrojo laipsnio šalutinis sąlygos sakinys.

Esminiai žodžiai: jungtukų kad / jog ir that praleidimas, prijungiamieji sakiniai, kalbėjimo veiksmažodžiai, tekstyno duomenimis pagrįstas tyrimas, gretinamasis tyrimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.25


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805