Latviešu bērnu valodas pētījumu vēsture

Dace Markus

Santrauka


Rakstā apkopotas un aprakstītas līdzšinējās publikācijas par latviešu bērnu valodas pētījumiem. Par šādu pētījumu sākumu uzskatāmi valodnieces Veltas Rūķes-Draviņas veiktie trimdā dzīvojošu latviešu bērnu valodas pētījumi. Mērķtiecīgi latviešu bērnu valodas pētījumi Latvijā sākas pēc Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Bērna valodas pētījumu centra dibināšanas (oficiāli reģistrēts 2007. gadā.). Centrā strādājošo pētnieku darbos vērojama integrēta un pēdējos gados arī ontolingvistiska ievirze. Ir izdotas vairākas monogrāfijas un rakstu krājumi, izveidota elektroniskā bērnu valodas vārdnīca un datu bāze ar bērnu valodas piemēriem, kā arī publicēti vairāki raksti un nolasīti referāti, topo-šajiem skolotājiem tiek docēts studiju kurss „Bērna valoda”, tiek izdots starptautisks žurnāls „Ad verba līberorum”. Pētījumu rezultāti un bērnu valodas datu bāze ir labs pamats turpmākiem pētījumiem.

Atslēgas vārdi: latviešu bērnu valoda, mērķtiecīga pētniecība, ontolingvistika.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Dabašinskienė I., Kaledaitė V., 2012, Child Language Acquisition Research in the Baltic Area. – Journal of Baltic Studies 43 (2), 151–160.

Freiberga I., Dzintere D., Augstkalne D.,2008, Bērna valoda jaunradē un rotaļās. RPIVA Bērna valodas pētījumu centrs. Rīga: SIA Izglītības soļi.

Freidenfelds I. J., Markus D., Lapāne D., 2009, Bērnu valodas vārdnīca. Rec. A. Vulāne. Rīga: Izglītības soļi.

Ivulāne B., 2010, Grammatical Functions of Verbs in Child Language. – Ad verba līberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, SIA MKSTAR, 74–87.

Kaltigina M., 2009, Mother Tongue Textbooks and the Possibilities of Creativity Development through Their Use in Mother Tongue Lessons in Early Primary School. – Ad verba līberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, SIA „Gandrs” Poligrāfija, 80–85.

Kauliņa A., Tūbele S., 2012, Lasīšanas traucējumi. Rec. D. Markus, A. Špona. Rīga: Izdevniecība RaKa.

Kuzina V., 2011, Children`s Language Improvement Possibilities. – Ad verba līberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology.Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, SIA MKSTAR, 60–73.

Kuzina V., 2008, Svešvārdu lietojums sākumskolas mācību grāmatās un bērnu valodā. – LU raksti741. sējums. Rīga: LU, 35–42.

Markus D., 2003, Bērna valoda: no pirmā kliedziena līdz pasakai. Rīga: Rasa ABC.

Markus D., 2007, Bērns runā kultūras pasaulē. Rīga: Rasa ABC.

Markus D., 2011, Pētnieciskās kompetences attīstīšana studiju kursā „Bērna valoda”. – Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2011.g. 27.–28. maijs. I daļa. Rēzekne, 184–190.

Markus D., 2012, Children`s Explanations of the Concept of Future in Latvian. – Journal of Baltic Studies 43 (2), 273–290.

Vecuma grupu valodas īpatnības Latvijā: lingvistiskais un kultūras aspekts. Bērnība.2007, Rakstu krāj., zin. red. D. Dzintere, rec. R. Kvašyte, Dz. Bonda. RPIVA

Bērna valodas pētījumu centrs. Rīga: SIA Izglītības soļi. 120 lpp. anotācija uz vāka.

Raipulis J., 2010 , Bērnu bioloģisko atšķirību novērtēšana izglītības procesā. – Teorija praksei mūsdienu sabiedrības attīstībā. 5. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: RPIVA, 266–271.

Raipulis J., 2010, Kreativitātes izpausmes bērnībā un pusaudža gados. Expression of creativity in childhood and adolecence. – Radoša personība. Zinātnisko rakstu krājums. VIII sējums. Rīga, 85–93.

Raipulis J., 2010, Uzvedība un iedzimtība. – Scientiae et adulescentia. Zinātnei un jaunatnei. Jubilejas zinātnisko rakstu krājums. Rīga:, RPIVA, 92–100.

Tauriņa A., Stangaine I., 2011, Encouragement of Development of Preschoolers` Entrepreneurial Skills in Fundraising Activities and Play. – Ad verba līberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology.Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, SIA MKSTAR, 37–48.

Tauriņa A., 2009, Preconditions of Speech Formation and Development in the Earlier Stages of Primary School. – Ad verba līberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology.Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, SIA „Gandrs” Poligrāfija, 7–79.

Vulāne A., 2006, Bērnu izmantotie paņēmieni okazionālismu darināšanā. – Teorija praksei mūsdienu sabiedrības attīstībā. Zinātniskie raksti. Rīga: ULMA, 522–526.

Vulāne A., 2007, Deminutīvs bērna emocionālajā pieredzē. – Vecuma grupu valodas īpatnības Latvijā: Lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts. Bērnība. Rīga: SIA Izglītības soļi, 79–92.

Vulāne A., 2011, Latviešu tautasdziesmu loma bērna valodas ideāla veidošanā. – Sabiedrība, integrācija, Latviešu bērnu valodas pētījumu vēsture izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa: Skolas pedagoģija; Mūžizglītība; Apskati. 2011. gada 27–28. maijs. Rēzekne: RA, 430–439.

Vulāne A., 2009, Onyms in Teaching Aids for 3rd Grade and Child’s World Perception. – Ad verba līberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology. Volume 1, Number 1. Rīga: RPIVA, 86–95.

Zīriņa T., 2009, Facilitation of Child Language Development through Using Finger Plays in Toddler`s Age. – Ad verba līberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology.Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, SIA „Gandrs” Poligrāfija, 57–61.

Вулане А., 2011, Некоторые наблюдения над детскими словобразовательными инновациями (на матери-але речи латышских детей). – Онтолингвисти-ка – наука ХХ1 века. Материалы международной конференции, посвященной 20-летию кафедры детской речи РГПУ им. А.И. Герцена. С-Петер-бург: РГПУ. 4–6 мая 2011, 417–420.

Калтыгина М., 2008, Учебники начальной школы и детское двуязычие. – Научно-теоретический сборник«Гуманiтарний вiсник» IIІ Между-народной научно-практической конференции «Актуальные проблемы психолингвистики» вып. 15. Переяслав-Хмельницкий: изд. ДВНЗ «Пере-яслав-Хмельницький державний педагогiчний унiверситет iменi Григорiя Сковороди, 116–123.

Маркус Д., Гиpдениc A., 2011, Фонология дифтонгов [ie] и [uo] в речи латышских и литовских детей. – Онтолингвистика – наука XXI века. Материалы международной конференции, посвященной 20-летию кафедры детской речи РГПУ им. А.И. Герцена. 4–6 мая 2011. С-Петербург: РГПУ, 90–93.

Роменкова В., Райпулис Е., 2010, Психолингвистическая и биологическая характеристика ребенка в текс-тах теории „детей индиго”. – Психолингвистика 6,73–81.
eISSN 1822- 7805