Palyginimai mokslo populiarinamuosiuose tekstuose

Ona Petrėnienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami mokslo populiarinamuosiuose tekstuose vartojami palyginimai. Tyrimo medžiaga atsitiktinės atrankos būdu rinkta iš lietuvių autorių mokslo populiarinamųjų straipsnių ir knygų, skirtų plačiajai visuomenei. Mokslo populiarinamuosiuose tekstuose palyginimai dažniausiai vartojami autonomiškai – funkcionuoja tiesiogiai, nėra papildomai aiškinami. Lyginimo objektai dažniausiai skaitytojui gerai žinomi iš kasdienės veiklos. Palyginimai skiriasi reiškiamų santykių pobūdžiu. Vartojami: 1) palyginimai, kurių pamatas – išorinis objektų, reiškinių ar vyksmų panašumas; 2) santykiniai (koreliaciniai) palyginimai, kurių konstruktyvusis principas yra lyginamų objektų formos, matmenų ir kt. santykis (meniniai santykiniai palyginimai gana reti, dažniau tai dalykiniai palyginimai); 3) palyginimai paralelės, analogijos. Palyginimai tekstuose gali atlikti šias funkcijas: aiškinamąją, iliustracinę, konkretinamąją, ekspresinę, estetinio poveikio ir kalbos ekonomijos.
Palyginimais tiriamuosiuose tekstuose siekiama ne tik emocinio poveikio – svarbu ir šių priemonių galimybė lakoniškai perteikti faktinę informaciją. Grynosios mokslinės medžiagos pateikimo priemonių derinimas su vaizdingosiomis priemonėmis atskleidžia mokslo populiarinamųjų tekstų savitumą.

Esminiai žodžiai: funkcija, palyginimas, mokslo populiarinamieji tekstai.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Bitinienė A., 2011, Mokslinis tekstas: teorija, pratybos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.

Jasiūnaitė B., 1996, Daugailiškių tradiciniai palyginimai. – Kalbotyra XLV (1), 5–19.

Koženiauskienė R., 2001, Retorika: iškalbos stilistika. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Lau R., 1982, Negativity in Political Perception. – Political behaviour4 (4), 353–377.

Petrėnienė O., 2010, Metaforų vartojimas mokslo populiarinamuosiuose tekstuose. – Žmogus ir žodis 12 (1), 128–134.

Pikčilingis J., 1975, Lietuvių kalbos stilistika2. Vilnius: Mokslas.

Ramonaitė V., 2010, Rinktiniai raštai. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla.

Župerka K., 1980, Stiliaus figūros. Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija.

Župerka K., 2001, Stilistika. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Волкова Т. Ф., 2004, Сравнения в речи диалектной языковой личности. Дис. канд. филол. наук. Томск.

Поппер К. Р., 2004, Предположения и опровержения: Рост научного знания. Москва: ООО „Издатель-ство ACT“: ЗАО НПЛ „Ермак“.

Пучкова Е. В., 2010, Сравнительные конструкции в научных текстах (к постановке проблемы). – Ученые заметки ТОГУ1 (2), 71–74.
eISSN 1822- 7805