Efektyvaus užsienio kalbų mokymo(si) veiksniai: studentų požiūrio analizė

Gražina Droessiger, Skaidra Girdenienė

Santrauka


[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnis skirtas užsienio kalbų mokymo(si) efektyvumo problematikai. Prista­tomas tyrimas – apklausa, kuria siekta išsiaiškinti, kokias užsienio kalbų mokymo(si) formas ir metodus studentai laiko efektyviais. Taip pat aptariama, kaip respondentai vertina didaktines ir dalykines užsienio kalbos mokytojo (dėstytojo) kompetencijas, išsamiau apžvelgiamas stu­dentų požiūris į modernių technologijų panaudojimą užsienio kalbos pamokoje (paskaitoje). Apklausoje dalyvavo trijų Lietuvos universitetų įvairių studijų krypčių studentai.

Esminiai žodžiai: didaktinės kompetencijos, dalykinės kompetencijos, mokymo(si) formos, mo­kymo metodai, efektyvumas, užsienio kalbos, suaugusiųjų mokymas.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.21


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805