Dėl priešdėlinių veiksmažodžių sangrąžos afikso kirčiavimo šiaurės žemaičių patarmėje

Daiva Vaišnienė

Santrauka


Šiaurės žemaičių patarmės tyrėjai į priešdėlinių veiksmažodžių sangrąžos afikso kirtį dažniausiai linkę neatkreipti dėmesio – nors tarminiuose tekstuose gausu tokių pavyzdžių, kirčiavimo ypatumų aiškinimuose jie paprastai nutylimi. Bene vienintelius argumentus šiuo klausimu yra paskelbę V. Vitkauskas ir A. Girdenis. V. Vitkauskas tokį kirčiavimą siejęs su kirčio atitraukimu, o A. Girdenis priešingai – sangrąžos afikso kirtį laikęs ne atitrauktiniu, o senoviniu.
Apibendrinus šiaurės žemaičių patarmės pavyzdžius nustatyta, kad esama dviejų sangrąžos afikso kirčiavimo tipų: 1) kirtį gali gauti priešpaskutinio skiemens sangrąžos afiksas, jei tolesnis galinis skiemuo iš prigimties trumpasis arba cirkumfleksinis; 2) sangrąžos afiksas kirčiuojamas tada, kai afikso ir tolesnį (pagrindinį) kirtį skiria tarpiniai skiemenys.
Pirmuoju atveju sangrąžos afikso kirčiavimą netiesiogiai galima sieti su kirčio atitraukimu, tam įtakos turi ir emfatinė pozicija. Antrasis kirčiavimo tipas aiškiai susijęs su prozodine žodžio struktūra ir kirčių išskaidymu. Gana laisvą kirčio vietos pasirinkimą rodo ir dar didesnis negu pirmuoju atveju variantiškumas.

Esminiai žodžiai:kirčiavimas, sangrąžos afiksas, veiksmažodis, šiaurės žemaičių patarmė.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Aleksandravičius J., 1967, Kretingos tarmė. Filologijos mokslų kandidato laipsnio disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas.

Aleksandravičius J., 2011, Kretingos tarmės žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Babickienė Z., Jasiūnaitė B., Pečeliūnaitė A., Bagužytė R., 2007, Centrinė šiaurės žemaičių kretingiškių tarmė (tarmės tekstai su komentarais ir žodynėliu). Vilnius: Baltos lankos.

Bacevičiūtė R., Ivanauskienė A., Leskauskaitė A., Trumpa E. (sud.), 2004, Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Girdenis A., 1967, Mažeikių tarmės fonologinė sistema. Vilnius: Vilniaus universitetas.

Girdenis A., 1996, Taip šneka tirkšliškiai: šiaurės žemaičių telšiškių tarmės tekstai su komentarais. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

Girdenis A., 2000, Kalbotyros darbai 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Girdenis A., 2008, Žemaičių dzūkai: tekstai su komentarais. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Kazlauskas J., 1968, Lietuvių kalbos istorinė gramatika (kirčiavimas, daiktavardis, veiksmažodis). Vilnius: Mintis.

Mažiulienė I., 1996, Centrinės šiaurės žemaičių tarmės prozodija: instrumentinis ir sociolingvistinis tyrimas. – Kalbotyra45 (1), 5–115.

Murinienė L., 2007, Rytinių šiaurės žemaičių fonologija: vokalizmas ir prozodija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas.

Stundžia B., 2009, Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Vitkauskas V., 1996, Mažmožis VI: Dėl sangrąžos afikso kirčiavimo žemaičių tarmėje. – Baltistica 22 (1), 85.

Пабрежа Ю., 1984, Динамика аттракции ударения в северожемайтском наречии. Вильнюс: ВГУ.
eISSN 1822- 7805