Žiūros taškas ir teoriniai bandymai jį apibrėžti

Gitana Vanagaitė

Santrauka


Pasirinktas žiūros taškas pasakojime formuoja vertybinius, pasaulėžiūrinius, veikėjų vidaus planus, dialoguojančius tarpusavyje ir taip kuriančius prasmę. Straipsnyje aptariamos galimos žiūros taško teorinės apibrėžtys. Vienas pirmųjų, teoriškai pagrindęs ir aprašęs žiūros tašką, yra rusų mokslininkas Borisas Uspenskis. Pagal pasakotojo santykį su pasakojama istorija jis skiria ideologinį, frazeologinį, psichologinį, erdvinį ir laikinį žiūros taškus. Ši Uspenskio žiūros taško klasifikacija padarė stiprią įtaką visam tarptautiniam naratologijos mokslui. Gérardo Genette‘o pavadintas fokusuote, terminas tapo pamatine naratologijos sąvoka. Straipsnyje aptariamos naratologų Genette‘o, Wolfo Schmido, Mike Ball, Shlomith Rimon-Kenan žiūros taško sampratos, pagrindiniai teoriniai šių sampratų skirtumai.

Esminiai žodžiai: žiūros taškas, fokusuotė, pasakojimas, pasakotojas, veikėjas.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Bal M., [1985] 2009, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: University of Toronto Press.

Džeimsas H., 1991, Moters portretas: Romanas, iš anglų k. vertė A. Mardosaitė. Vilnius: Vaga.

Genette G., [1972] 1976, Discorso del racconto. – Idem, Figure III, trad. di L.Zecchi. Torino: Einaudi.

Iser W., [1976] 1987, L’atto della lettura. Una teoria della risposta estetica, trad. di R. Granafei. Bologna: Il Mulino.

Iser W., 2002, Fiktyvumas ir įsivaizdavimas, iš vokiečių k. vertė L. Jonušys. Vilnius: Aidai.

Marguerat D., 2010, Il “Punto di vista” nella narrazione biblica. – Rivista biblica58 (3), 113–142.

Meister J. Ch., 2013, Narratology. – The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press. – http:/hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php?title=Narratology&oldid=2050 (žiūrėta 2013-07-24).

Nastopka K., 2010, Literatūros semiotika. Vilnius: Baltos lankos.

Niederhoff B., 2011, Focalization. – The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press. – http:/hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php?title=Narratology&oldid=2050 (žiūrėta 2013-12-10).

Ricoeur P., 2000, Interpretacijos teorija. Diskursas ir reikšmės perteklius, iš anglų k. vertė R. Malinauskaitė ir G. Lidžiuvienė. Vilnius: Baltos lankos.

Rimmon-Kenan Sh., [1983] 2002, Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London: Routledge.

Scholes R., Kellogg R., [1966] 1970, La natura della narrativa, trad. di R. Zelocchi. Bologna: Il Mulino.

Vaitiekūnas D., 2004,Pasakojimas B. Radzevičiaus „Prieš-aušrio vieškeliuose“. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Wellek R., 1958, Henry James’s Literary Theory and Criticism. – American Literature30 (3), 293–321.

Успенский Б., [1970] 2000, Поэтикa композиции.

Структура художественного текста и типо-логия композиционной формы. Сaнкт-Петербург: Азбука.

Шмидт В., 2003, Нарратология. Москва: Языки сла-вянской культуры.




eISSN 1822- 7805