Nepelnytai užmirštas Motiejaus Strijkovskio kūrinys

Eglė Patiejūnienė

Santrauka


Straipsnio tikslas yra supažindinti skaitytojus su beveik nežinomu kitais atžvilgiais puikiai pažįstamo rašytojo, pirmosios spausdintos Lietuvos istorijos (1582) autoriaus – Motiejaus Strijkovskio – kūriniu. 1575 metais jis išleido lenkų kalba trylikaskiemenėmis eilutėmis parašytą poemą, trumpai vadinamą Apie Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laisvę. Iš pirmo žvilgsnio ši knyga atrodo daugmaž tipiškas daugiažanrės XVI–XVIII amžių Europos literatūros apie sudėtingus krikščioniškojo pasaulio santykius su Osmanų imperija – vadinamųjų „turcikų“ – pavyzdys. Kaip tikras Renesanso žmogus, autorius akivaizdžiai didžiuojasi savo žiniomis, įgytomis iš asmeninės patirties: kai knyga buvo spausdinama, jis buvo ką tik grįžęs iš Stambulo, kuriame lankėsi kaip Lenkijos diplomatinės pasiuntinybės narys. Strijkovskis, buvęs karys ir žvalgas, ne tik kviečia visus krikščionis suvienyti jėgas prieš turkų grėsmę, bet ir siūlo labai pragmatišką bei detalią karinių veiksmų programą. Kiekviena proga jis ragina lenkų ir lietuvių bajoriją ruoštis neišvengiamam karui su Osmanais ir drąsina juos ginti garsiąją savo laisvę, kaip didžiausią privilegiją pasaulyje. Kita vertus, keliose kūrinio vietose jis kone šlovina turkų drausmę, santūrumą, lygias visų teises (taip atspindėdamas to meto krikščioniškajai Europai būdingą ambivalentišką požiūrį į Osmanų imperiją) ir leidžia suprasti, kad turkų užimtų šalių kilmingieji bei aukštoji dvasininkija pelnytai kenčia už ankstesnį savo pasipūtimą ir savanaudiškumą. Šiuo atžvilgiu aptariamąją Strijkovskio poemą galima lyginti su iškilių XVI amžiaus Lietuvos mąstytojų Mykolo Lietuvio ir Andriejaus Volano politiniais ir sociologiniais veikalais.

Esminiai žodžiai: Renesansas, „turcikai“, Osmanų imperija, turkų grėsmė, krikščioniškasis pasaulis, krikščioniškoji Europa, ambivalentiškas požiūris.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Delumeau J., 2011, Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w.: Obłężony gród, przeł. A. Szymanowski, oprac. red. J. Gondowicz. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

[Estreicher K.], 1933, Bibliografia polska Karola Estreichera, ogólnego zbioru t. 29, wyd. S. Estreicher. Kraków: Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności.

Gaigalaitė V., 2001, Vincas Kudirka. – Lietuvių literatūros istorija: XIX amžius, sud. ir vyr. red. J. Girdzijauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Husovianas M., 2007, Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę, vertė B. Kazlauskas, vertimą peržiūrėjo ir pataisė E. Ulčinaitė. – Idem, Raštai, sud. S. Narbutas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Jačov M., 2005, Europa Środkowowschodnia a zagrożenie osmańskie od XV do XVII wieku. – Europa Środkowowschodnia od X do XVIII wieku – jedność czy różnorodność?, red. K. Baczkowski i J. Smołucha. Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana.

Jačov M., 2003, Europa i Osmanie w okresie Lig Świętych: Polska między Wschodem a Zachodem. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Majewska B., 1998, Wschód w kulturze i piśmiennictwie. – Słownik literatury staropolskiej: Średniowiecze–renesans–barok, pod red. T. Michałowskiej, wyd. II poprawione i uzupełnione. Wrocław i in.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Małkot F. / Malkotas P., 2013, Tureckich i iflanskich wojen o sławnej pamięci Janie Karolu Chodkiewiczu głos / Karų su turkais ir Livonijoje balsas apie šlovingo atminimo Joną Karolį Chodkevičių, parengė D. Antanavičius, D. Chemperek, E. Patiejūnienė, vertė E. Patiejūnienė. Warszawa: STOPKA MKiDN.

Narbutas S., 1998, Tradicija ir originalumas Jono Radvano „Radviliadoje“. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Radziszewska J., 1978, Maciej Stryjkowski, historyk-poeta z epoki Odrodzenia, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Radvanas J., 1997, Radviliada, parengė ir iš lotynų k. vertė S. Narbutas. Vilnius: Vaga.

Ročka M., 1988, Mykolas Lietuvis, spec. red. S. Narbutas. Vilnius: Mokslas.

[Rotundas A.], 2000, Lenko pasikalbėjimas su Lietuviu, iš lenkų k. vertė B. Mikalonienė, iš lotynų k. vertė A. Baronas. – Šešioliktojo amžiaus raštija, sud. A. Samulionis ir kt. (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 5). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

[Skarga P.], 1612, Messiasz Nowych Arianow, wedle Alkoranu Tureckiego. To iest: że Pan Moskorzewski z swoiemi Ariany takiego Chrystusa wyznawa, iakiego Mahomet w Alkoranie Tureckim opisał; y tak pisma rozumie; iako ie Mahomet rozumiał. [...] W Krakowie, w Drukarni Andrzeia Piotrkowzyka.

[Stryjkowski M.], 1846, Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi Macieja Stryjkowskiego. Wydanie nowe, będące dokładnem powtórzeniem wydania pierwotnego królewieckiego z roku 1582, poprzedzone wiadomością o życiu i pismach Stryjkowskiego przez Mikołaja Malinowskiego, oraz rozprawą o latopiscach ruskich przez Daniłowicza, pomnożone przedrukiem dzieł pomniejszych Stryjkowskiego weług pierwotnych wydań2. Warszawa: nakład Gustawa Leona Glücksberga.

Stryjkowski M., 1978, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkgo i ruskiego [...], oprac. J. Radziszewska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Tafiłowski P., 2013, „Imago Turci“: Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce (1453–1572). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej.

Ulčinaitė E., 2001, Lietuvos Renesanso ir Baroko literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Wojtkowiak Z., 1990, Maciej Stryjkowski – dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego: Kalendarium życia i działalności. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Ziomek J., 1989, Literatura Odrodzenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
eISSN 1822- 7805