Prasmės perkėlimas Williamo Shakespeare’o „Audros“ lietuviškuosiuose vertimuose

Deimantė Veličkienė

Santrauka


Straipsnio tikslas – atlikti lyginamąją Williamo Shakespeare’o Audrosir Tomo Venclovos bei Antano Miškinio lietuviškųjų vertimų analizę, nagrinėjant, kaip prasminiai elementai perkeliami į vertimus. Tyrimas apima dramos erdvėlaikio ir personažų kūrimo aspektus. Jis atskleidžia, kad vertimuose dingsta teatrinės erdvėlaikio reikšmės, bet išlieka mitinės erdvės prasmė. Analizuojant personažų kūrimo principus ir jų perkėlimo į vertimus problematiką, pastebima, kad vertimuose išsprūsta tam tikros daugialypių pagrindinių personažų reikšmės, o schematiškų antraeilių personažų reikšmės lieka nepakitusios. Reikšmės perkėlimo ir recepcijos problemas vertimuose lemia žodžių daugiareikšmiškumas, dingę originalo žodžiai ir frazės, o tuo pačiu ir reikšmės, lietuviškasis kultūrinis bei politinis kontekstas (sovietinių laikų Miškinio vertime pašalinamos galimos nuorodos į krikščionybę).

Esminiai žodžiai: vertimas, reikšmės perkėlimas, prasminiai elementai, erdvėlaikis, poetinis daugiareikšmiškumas, kontekstai.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Dictionary of Literary Terms, 532 – 533 http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/masque

Frye N., 1973, Anatomy of Criticism. Preston, New Jersey: Princeton University Press.

Greenblatt S. (ed.), 1997, The Norton Shakespeare. New York, London: WW Norton & Company.

Hoenselaars A. J. (ed.), 2004, Shakespeare and the Language of Translation (ser. Shakespeare and Language, 1st. ed.). London: the Arden Shakespeare.

Šekspyras V., 1963, Audra, vert. A. Miškinis. – Raštai 4. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, Vaga, 226–330.

Shakespeare W., 1995, The Tempest. Berkshire: Penguin Books.

Shakespeare W., 2003, Audra, vert. T. Venclova. Vilnius: Baltos lankos.

Schwerin-High von F., 2005 Shakespeare, Reception and Translation: Germany and Japan. London, New York: Continuum.

Оден Х.У., 1998, Музыка у Шекспира. – Чтение. Пись-мо. Эссе о литературе. Москва: Независимая Газета, 221–272.
eISSN 1822- 7805