Internetinės reklamos tekstų atributinių junginių struktūra ir raiška

Laimutė Bučienė

Santrauka


Reklama – vienas iš dažniausiai šiuolaikinėje visuomenėje aptinkamų tekstų tipų. Lietuviškose interneto svetainėse skelbiamos reklamos sintaksės bruožai nedaug tyrinėti. Remiantis Lietuvos telekomunikacijų bendrovių interneto svetainių medžiaga straipsnyje pateikiamas internetinės reklamos tekstų atributinių junginių struktūros tyrimo apibendrinimas.
Atlikus internetinėje reklamoje vartojamų atributinių junginių struktūros tipologinę analizę, nustatyta, kad sudėtingesnės sandaros atributiniai junginiai (sudėtiniai atributiniai junginiai, atributinių junginių pluoštai, atributinių junginių grandinės, kombinuoti atributiniai junginiai) šiek tiek būdingesni negu elementarios sandaros (vientisiniai) atributiniai junginiai. Neretai viename internetinės reklamos tekste vartojami keli vientisiniai ir keli sudėtingesnės sandaros atributiniai junginiai. Vientisinio atributinio junginio priklausomasis dėmuo dažniausiai reiškiamas būdvardžiu, kuriuo siekiama ne tiek perduoti objektyvią informaciją – charakterizuoti įvardytą prekę ar paslaugą, – kiek paveikti adresatą emociškai (skaidri kainodara, geriausios kainos, ištikimiausi klientai). Pastebimas polinkis formuoti atributinių junginių pluoštus – pagrindinis dėmuo keliais santykiais susiejamas daugiau nei su vienu savarankišku žodžiu (maža minimali sąskaita, visi esami ir nauji privatūs mūsų klientai). Nemaža dalis atributinių junginių yra sudėtiniai – pagrindinis ryšys vienija visą atributinį junginį į nominacinį bloką ([trumpų-jų ← žinučių]← siuntimas, [mobiliojo ← ryšio]←tinklas, mažas ← [abonentinis ← mokestis], [{balso ← pašto} ← išklausymo]← laikas, [verslo ← klasės]← [nešiojamasis ← kompiuteris]). Dažnas atributų sankaupas, išplėstas atributines grupes sąlygoja internetinės reklamos tekstų specifika ir intencijos – informuoti, įtikinti ir priminti vartotojams apie įmonę ar jos prekes.

Esminiai žodžiai: internetinės reklamos tekstas, atributas, atributinio junginio struktūra, vientisinis atributinis junginys, sudėtinis atributinis junginys, atributinių junginių grandinė, atributinių junginių pluoštas, kombinuotas atributinis junginys.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Akelaitis G., 2008, Sudėtinių administracinių terminų struktūriniai modeliai. – Specialybės kalba: terminija ir studijos: mokslinių straipsnių rinkinys, 5–12. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla.

Arbačiauskienė N., 1999, Reklamos žanras funkcinių stilių sistemoje. – Filologija 2 (6), 4–14.

Balkevičius J., 1963, Dabartinės lietuvių kalbos sintaksė. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla.

Blažinskaitė D., 2002, Žargonybių motyvacija reklamoje. – Kalbos kultūra 75, 125–131.

Blažinskaitė D., 2004, Kalbinės manipuliacijos reklamoje. – Reklamos kalba, 8–14. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Blažinskaitė D., 2005, Reklama ir kalbos etiketas. – Kalbos kultūra 78, 144–152.

Čereška B., 2004, Reklama: teorija ir praktika. Vilnius: Homo liber.

Čičirkaitė B., 2005, Lingvistiniai reklamos tekstų požymiai. – Žmogus ir žodis 7 (1), 73–77.

Džežulskienė J., 2010, Prepozicinė ir postpozicinė modifikacija: trižodžių angliškų ir lietuviškų terminų gretinamojo analizė. – Kalbotyra 62 (3), 7–21.

Gaivenis K., 2002, Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys.Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Juzelėnienė S., Šarkauskienė S., 2011, Vaizdažodinė (multimodalinė) metafora spausdintinėje reklamoje. – http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=191 (žiūrėta 2013-01-23).

Kalinauskas B., 1972, Lietuvių kalbos žodžių junginių sintaksė. Vilnius: Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas.

Kazlauskaitė R., Liakaitė R., 2009, Vaizdiniai reklamos elementai: pragmatinis tyrimas. – Žmogus ir žodis 11 (1), 35–44.

Klimavičius J., 2004, Tarptautiniai žodžiai lietuviškoje reklamoje. – Reklamos kalba, 14–32. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Kupčinskaitė-Ryklienė A., 2004, Reklama ir informacija interneto svetainėje. – Reklamos kalba, 41–45. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Labutis V., 2002, Lietuvių kalbos sintaksė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

LKG 3 – Lietuvių kalbos gramatika 3:Sintaksė, ats. red. K. Ulvydas. Vilnius: Mokslas, 1976.

Morley G. D., 2000, Syntax in functional grammar – an introduction to lexicogrammar in systemic. Great Britain: Biddles Ltd.

Pupkis A., 1994, Reklamos kalbos stilius ir taisyklingumas. – Gimtoji kalba11, 1–4.

Reklamos kalba: mokslinių straipsnių rinkinys, sud. R. Miliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004.

Smetonienė I., 2000, Reklamos teksto kompozicija. – Kalbotyra 48 (1)–49 (1), 111–121.

Smetonienė I., 2001, Reklamos tekstų sintaksė. – Lituanistica1 (45), 80–92.

Smetonienė I., 2005, Sintaksinės figūros reklamos tekstuose. – Žmogus ir žodis 7 (1), 102–105.

Smetonienė I., 2006, Konceptualiosios metaforos reklamoje. – Kalbos aktualijos 8, 33–42.

Smetonienė I., 2009, Reklama... Reklama? Reklama! Vilnius: Tyto alba.

Stankevičienė R., Valskys V., 2008, Tikrenybės, galimybės ir reikiamybės reikšmės ir jų raiškos būdai reklamos tekstuose. – Žmogus ir žodis 10 (1), 133–137.

Umbrasas A., 2005, Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais (pagrindinių kodeksų terminai). Daktaro disertacija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Vaitkevičiūtė B., Župerka K., 2010, Daiktavardžio kaina vartojimas reklamos tekstuose. – Specialybės kalba: sakinys ir tekstas: mokslinių straipsnių rinkinys, 149–157. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla.

Viešojo diskurso retorika ir lingvistika: mokslinių straipsnių rinkinys, sud. A. Krasnovas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008.

Župerka K., 1997, Apeliatyvinės funkcijos raiška reklamos tekstuose. – Įvairių tipų tekstų / diskursų pragmatiniai faktoriai, 71–75. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Župerka K., 2008, Reklamos tekstas: pragmatika, stilius, kalba. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Župerka K., 2008, Pragmatinė lingvistinė reklamos teksto analizė. – Viešojo diskurso retorika ir lingvistika: mokslinių straipsnių rinkinys, 9–18. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Джефкинс Ф., 2002, Реклама. Москва: Юнити-Дага.

Cердобинцева Е. Н., 2010, Структура и язык реклам-ных текстов: учеб.пособие. Москва: Флинта: Наука.
eISSN 1822- 7805