Sakmės poetika Leonardo Gutausko prozoje vaikams (didaktinė sklaida)

Loreta Žvironaitė - Udrienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos Leonardo Gutausko literatūrinės sakmės ir jų sklaida literatūros vadovėliuose. Pabrėžiama, kad vadovėliuose pakankamai dėmesio skiriama tik liaudies sakmėms, o literatūrinės sakmės žanras nėra plačiau aktualizuotas. Leonardas Gutauskas – vienas iš nedaugelio vaikų literatūros autorių, kurio tekstus reikėtų laikyti literatūrinėmis sakmėmis. Aiškinamasi, kodėl jos balansuoja ant žanrų ribos, t. y. dažnai pavadinamos literatūrinėmis pasakomis, ieškoma takoskyros tarp šių žanrų. Aptariami Leonardo Gutausko sakmių poetikos bruožai, simbolika, atkreipiamas dėmesys į skaitytojų suvokimo galimybes. Teigiama, kad tekstų prigimtį atspindi pasaulio kūrimo ir senųjų tikėjimų sakmių simbolika, mitinė pasaulio sąranga. Daroma išvada, kad Gutausko literatūrinės sakmės esmę sudaro liaudies sakmių žanrinių bruožų bei autoriaus išmonės dermė.

Esminiai žodžiai: sakmė, literatūrinė sakmė, literatūrinė pasaka, literatūros vadovėliai.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Būgienė L., 2005, Sakmių tradicija ir individualus pasakotojo repertuaras. – Tautosakos darbai 22 (29). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Dundulienė P., 1990, Senovės lietuvių mitologija ir religija. Vilnius: Mokslas.

Gutauskas L., 1978, Esu realistas ir tiek… – Naujos knygos 11, 12–14.

Gutauskas L., 1988, Geležinė varlė. Vilnius: Vyturys.

Gutauskas L., 1988, Pasakaitės ne eilėraščiai . – Naujos knygos 10, 28.

Gutauskas L., 1990, Auksinė šiaudų šviesa. Vilnius: Vyturys.

Jaspersas K., 1989. Filosofijos įvadas. Vilnius: Mintis.

Kerbelytė B., 2001, Sakmė. – Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 440.

Lietuvių tautosaka. Pasakos. Sakmės. Pasakojimai. Oracijos 4. Vilnius: Mintis, 1967.

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, 2008. – http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/3_Kalbos.pdf (žiūrėta 2013-08-12).

Ramonaitė V., 1997, Literatūros mokslo įvado pagrindai. Šiauliai: Šiaulių pedagoginis institutas.

Sauka D., 2007, Lietuvių tautosaka. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Skabeikytė - Kazlauskienė G., 2005, Lietuvių tautosaka. Kaunas: VDU leidykla.




eISSN 1822- 7805