Darybinė teigiamo emocinio vertinimo raiška lietuvių ir anglų kalbose: lietuviškų deminutyvų atitikmenys K. Borutos romano „Baltaragio malūnas“ vertime į anglų kalbą

Rita Bakanienė

Santrauka


Straipsnio tyrimo objektas – lietuvių ir anglų kalbų teigiamo emocinio vertinimo raiškos palyginimas. Straipsnyje nagrinėjami 180 deminutyvų pavyzdžiai, surinkti Kazio Borutos romane „Baltaragio malūnas“, ir jų atitikmenys kūrinio vertime į anglų kalbą. Siekiama išsiaiškinti, kokios priemonės egzistuoja anglų kalboje perteikti reikšmėms, lietuvių kalboje žymimomis mažybinėmis ir maloninėmis priesagomis. Atlikto aprašomojo gretinamojo tyrimo rezultatai parodė, kad lietuvių ir anglų kalbose teigiamas emocinis vertinimas gali būti žymimas deminutyvinėmis priesagomis, o anglų kalboje – dar ir reiškiamas analitinėmis konstrukcijomis. Vertimo analizė leidžia teigti, kad dažniausiai lietuviški deminutyvai buvo verčiami į anglų kalbą išlaikant denotacinę reikšmę, bet praleidžiant emocinio vertinimo semą. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad lietuvių kalbos deminutyvų vertimą į anglų kalbą labiausiai apsunkina darybinių afiksų daugiareikšmiškumas. Pasirinkto romano vertime buvo netinkamai interpretuotų atvejų, tad verčiant reikėtų atsižvelgti į platesnį kontekstą. Taip pat tyrimas parodė, kad dauguma anglų kalbos deminutyvinių formų nėra produktyvios, nors jų įvairovė pakankamai nemaža, vertime apsiribojama vos kelių mažybinių ir maloninių būdvardžių kartojimu skirtingoms lietuviškų deminutyvinių konstrukcijų reikšmėms perteikti.

Esminiai žodžiai: deminutyvai, mažybinės ir maloninės formos, sintetinės konstrukcijos, analitinės konstrukcijos.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Ambrasas-Sasnava K., 1978, Vertimo mokslas. – Vilnius: Mokslas.

Ambrasas-Sasnava K., 1984, Vertimo tyrinėjimai. – Vilnius: Mokslas.

Ambrazas V. ir kt., 2005, Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Arnold I., 1986, The English Word. – Moscow: Vysshaya Schola.

Gudavičius A., 2007, Gretinamoji semantika. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Jurafsky D., 1996, Universal tendencies in the semantics of the diminutive. In: Language, 72 (3), 533–577.

Kačmarova A., 2010, A Short Survey of Diminutives in Slovak and English. In: A. Kačmárová (ed.), English

Matters, Prešov: PU. P. 17–21, available at: http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Kacmarova1/index.html

Koleva M., 2010, Expressing Diminutiveness in English – an Overview Based on Fairytales, available at: http://www.beta-iatefl.org/1609/blog-publications/expressing-diminutiveness-english-overview-basedfairytales/.

Longman Dictionary of Contemporary English(LDOCE). 2008. Pearson Education ESL.

Macienė J., Roikienė D. , 2007, Deminutyvų atitikmenys vertime į anglų kalbą (Vinco Ramono romanas Kryžiai). In: Acta humanitarica universitatis Saulensis, T.3, 97–108.

Masaitienė D., 1996, Apie vertimo ekvivalentiškumą. In: Darbai ir dienos, 11,79–85.

Meninio vertimo problemos, 1980. – Vilnius: Vaga.

Schneider K. P., 2004, Diminutives in English. Max Niemeyer Verlag Gmbh.
eISSN 1822- 7805