Nuo dalyvavimo proto sąvokoje prie dalyvavimo pasaulio įvykyje

Augustinas Dainys

Santrauka


Straipsnyje aptariami du alternatyvūs žmogiškosios būtybės buvimo būdai: dalyvavimas proto sąvokoje ir dalyvavimas pasaulio įvykyje. Teigiama, kad tradicinė Vakarų filosofija nuo Parmenido ir Platono iki R. Descarteso, I. Kanto ir G. Hegelio gali būti apibūdinama kaip dalyvavimas proto sąvokoje. Šiai tradicijai būdingas siekis pasaulio daiktus pajungti proto sąvokai ir pagal jos projektą perdaryti, keisti pasaulį. Tai nulėmė ekologinę katastrofą. Šią katastrofą galima įveikti tik pakeitus paradigmą ir perėjus prie dalyvavimo pasaulio įvykyje paradigmos. Remiamasi A. Badiou įvykio samprata, kuri priešinama Descarteso įvykio sampratai. Rodoma B. Spinozos monistinės filosofijos svarba mūsų epochai, kurią iš-tiko ekologinė katastrofa. Šiai filosofijai nebūdingas karas tarp daiktų ir minčių, nes ir mintys, ir daiktai yra tą patį Dievą arba Gamtą išreiškiantys atributai, kurie nekonfliktuoja vienas su kitu.

Esminiai žodžiai: sąvoka, įvykis, dualizmas, monizmas, priežastingumas, nepriežastinė visata.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Badiou A., 1988, L‘ȇtre et l‘événement. Paris: Seuil.

Badiou A., 1998, Court traité d‘ontologie transitoir. Paris: Seuil.

Badiou A., 2003, Saint Paul: the Foundation of Universalism. Translated by Ray Braisser. Stanford: Stanford Univesity Press.

Cassin B., 1992, De l’organisme au pique – nique. Quel consensus pour quelle cité? //Nos Grecs et leurs moderns. Textes réunis par Barbara Cassin. Paris: Seuil. P.: 114–148.

Davidson D., 2001, Actions, Reasons, and Causes. // Essays on Actions and Events. Oxford: Oxford University Press. P. 3–20.

Descartes R., 1978, Rinktiniai raštai.Vilnius: Mintis.

Hegel G. W. F., 2000, Teisės filosofijos apmatai. Vilnius: Mintis. Iš vokiečių kalbos vertė L. Anilionytė.

Kant I., 2013, Grynojo proto kritika. Vilnius: Margi raštai. Iš vokiečių kalbos vertė R. Plečkaitis.

Marx K., 1888, Thesen über Feuerbach. Interneto prieiga: http://www.mlwerke.de/me/me03/me03_533.htm. Žiūrėta: 2013. 09. 10.

Russell B., 2007, Mathematical Logic as Based on the Theory of Types. // Logic and Knowledge.Nottingham: Spokesman.

Proust M., 2013, Prarasto laiko beieškant. Svano pusėje. Vilnius: Vaga.

Spinoza B., 2001, Etika. Vilnius: Pradai. Iš lotynų kalbos vertė R. Plečkaitis.

Wittgenstein L., 1995, Tractatus logico – philosophicus. Iš vokiečių kalbos vertė R. Pavilionis. // Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis.

Парменид, 1989, // Фрагменты ранних греческих философов.Часть I. Москва: Наука. C. 274–297.
eISSN 1822- 7805