Fenomenologinė Vosyliaus Sezemano estetika: estetinio objekto ir estetinio akto koreliacija

Dalius Jonkus

Santrauka


Dauguma autorių, kurie analizavo ir vertino Sezemano estetiką, susiejo ją su su fenomenologija, bet plačiau šio sąryšio neatskleidė. Išskirčiau dvi priežastis, kodėl Sezemano estetikos sąryšis su fenomenologine tradicija liko neišanalizuotas giliau. Pirmoji – tai sovietinės aplinkos poveikis. 1970 metais pasirodžius Sezemano Estetikai buvo nedrįstama jo koncepciją atvirai įvardyti kaip nemarksistinę filosofiją, nes tai galėjo neigiamai paveikti pačią šios filosofijos sklaidą. Tad buvo siekiama akcentuoti Sezemano filosofijos savitumą ir netgi pabrėžiamas ryšys su marksistiškai suprantamu materializmu bei dialektiniu metodu. Antroji priežastis – tai ribotas pačios fenomenologijos supratimas. Fenomenologija dažnai buvo tapatinama su idealistiniu arba psichologiniu introspektyviniu sąmonės struktūrų aprašymu. Šiame straipsnyje pirmiausia analizuojamas intencionalus estetinio objekto ir estetinio akto sąryšis ir, antra, atskleidžiama Sezemano estetikos priklausomybė fenomenologinės filosofijos tradicijai. Sezemanas estetinį objektą ir estetinį aktą analizuoja, akcentuodamas jų tarpusavio sąryšį. Šis estetinio objekto ir estetinio akto sąryšis atitinka Husserlio fenomenologijoje aprašytą intencionalaus objekto ir intencionalaus akto koreliaciją. Šis sąryšis gali būti atrandamas tiktai taikant fenomenologinį metodą: atliekant fenomenologinę redukciją.

Esminiai žodžiai: fenomenologija, fenomenologinė redukcija, estetika, aprašymas, sąmonė.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


[Hartmann] Гартман Н., 1958, Эстетика. Москва: Издательство иностранной литературы.

Gaižutis A., 2004, Estetika tarp tobulumo ir mirties. Vilnius: VDA.

Lozūraitis A., 1970, Prof. V. Sezemanas ir jo „Estetika“. // Sezemanas V. Estetika. Vilnius: Mintis, p. 435–454.

Mureika J., 1981, Lietuvių materialistinė estetika 1900 – 1940. Vilnius: Mintis.

Mureika J., 2010, Sezemanas.// Estetikos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidyklos centras, p. 232 – 234.

Rastenis K., Mureika J., Jackūnas Ž., Veljetaga P., Stoškus K., Gaižuti, A. 1983, Kokia turėtų būti Lietuvos estetikos istorija? // Problemos1983, Nr.30, p. 76–92.

San Martin J., 2012, La fenomenología de Ortega y Gasset. Madrid: Biblioteca Nueva.

Sezemanas V., 1970, Estetika. Vilnius: Mintis.

Stoškus K., 2010, Fenomenologinė estetika. // Estetikos enciklopedija.Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidyklos centras, p. 187–188.

Sverdiolas A., 1994, Vertėjo pratarmė. // Mickūnas A.,

Stewart D. Fenomenologinė filosofija.Vilnius: Baltos lankos, p. 5–11.
eISSN 1822- 7805