Carol Gilligan rūpesčio etika

Renata Bikauskaitė

Santrauka


Straipsnyje, analizuojant skirtingus Carol Gilligan darbus, pristatoma šiuo metu vis didesnį matomumą šiuolaikinėje moralės filosofijoje įgaunanti, bet Lietuvoje dar mažai žinoma rūpesčio etika. Gilligan yra amerikiečių psichologė, kurios pagrindiniai darbai skirti moterų psichologijos ir mergaičių vystymosi problematikai. Nors ir pripažįstamas jos, kaip rū-pesčio etikos pradininkės, statusas, tačiau neretai akcentuojamas jos darbų psichologinis, o ne etinis aspektas, tai yra, plėtojami empiriniai tyrimai, paneigiantys ar patvirtinantys moterų ir vyrų moralinio žodyno skirtumus, moralinių samprotavimų ir lyties koreliaciją. Šiame straipsnyje analizuosime, kaip Gilligan darbuose susipina etinė bei psichologinė plotmės, ir teigsime, kad ją galima laikyti naujos etinės paradigmos pradininke, kadangi normatyvinę rūpesčio sampratą ji grindžia nauja moralės filosofijai reliacinio subjekto prielaida, tokio subjekto, kurį formuoja ir konstituoja santykiai su konkrečiais žmonėmis.

Esminiai žodžiai: rūpesčio etika, reliacinis subjektas, autonomiškas subjektas, Carol Gilligan.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Bubeck D., 2004, Care, Gender, and Justice. Oxford University Press.

Clopton N. A., Sorell G. T., 1993, Gender Differences in Moral Reasoning: Stable or Situational. // Psychology of Women Quarterly, Vol. 17, No. 1, p. 85–101.

Chodorow N., 1999, The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender. California University Press.

Donovan J., Adams C. J., eds., 2007, Feminist Care Tradition in Animal Ethics: A Reader. Columbia University Press.

Friedman W. J., Robinson A. B., Friedman B. L., 1987, Sex Differences in Moral Judgement. A Test of Gilligan‘s Theory. // Psychology of Women Quarterly, Vol. 11, No. 1, p. 37– 46.

Gilligan C., 1982, In a Different Voice. Psychological Theory and Women‘s Development. Cambridge: Harvard University Press.

Gilligan C., 1986, Reply by Gilligan. // Signs, Vol. 11, Issue 2, p. 324–333.

Gilligan C., 1990, Joining Resistance: Psychology, Politics, Girls, and Women. The Tanner Lectures on Human Values, http://tannerlectures.utah.edu/lectures/documents/Gilligan_91.pdf

Gilligan, C., 1991, Women’s Psychological Development. // Women and Therapy, Vol. 11, Issue 3–4, p. 5–31.

Gilligan C., Rogers A. G., Tolman D. L., 1991,Women, Girls and Psychoterapy: Reframing Resistance. New York: Harrington Park Press.

Gilligan C., Brown L. M., 1992, Meeting on Crossroads: Women’s Psychology and Girl’s Development. Harvard University Press.

Gilligan C., 1995a, Hearing the Difference: Theorizing Connections. // Hypatia, Vol. 10, Issue 2, p. 120–127.

Gilligan C., 1995b, Moral Orientations and Moral Develpment. // Held, V. (ed.) Justice and Care: Essential Readings in Feminist Ethics. Westview Press, p. 31–46.

Gilligan C., 1999, Remapping the Moral Domain: New Images of Self in Relationship. // Gilligan C., Ward

J. V., McLean Taylor J. (Eds.) Mapping the Moral Domain. Harvard University Press, p. 3–20.

Gilligan C., Wiggins G., 1999, The Origins of Morality in Early Childhood Relationship. // Gilligan C., Ward

J. V., McLean Taylor J. (Eds.) Mapping the Moral Domain. Harvard University Press, p. 111–138.

Gilligan C., 2002, The Birth of Pleasure: A New Map of Love. New York: Alfred A. Knopf.

Gilligan C., Spencer R., Weinberg M. K. & Bertsch T., 2003, On the listening guide: A voice-centered relational method. // P. M. Camic, J. E. Rhodes, &

L. Yardley (Eds.),Qualitative research in psychology: Expanding perspectives in methodology and design.Washington, DC: American Psychological Association, p. 157–172.

Gilligan C., 2004, Recovering Psyche. Reflections on LifeHistory and History. // Annual of Psychoanalysis, Vol. 32, p. 131–147.

Gilligan C., Richards A. A. J., 2009, The Deepening Darkness: Patriarchy, Resistance and Democracy’s Future. Cambridge University Press.

Gilligan C., 2011, Looking Back to Look Forward: Revisiting In a Different Voicein Classics@, Issue 9, “Defense Mechanisms“, http://nrs.harvard.edu/urn-3:hul.ebook:CHS_Classicsat

Hamington M., Sander-Staudt M., 2011, Applying Care Ethics to Business. // Issues in Business Ethics, Vol. 34.

Hekman S. J., 1995, Moral Voices, Moral Selves. Carol Gilligan and Feminist Moral Theory. Oxford: Blackwell Publishers.

Held V., 2006, The Ethics of Care: Personal, Political, and Global. New York: Oxford University Press.

Hoagland S. L., 1990, Some Concerns about Nel Noddings Caring. // Hypatia, Vol.5, No. 1, p. 109–114.

Houston B., 1987, Rescuing Womanly Virtues: Some Dangers of Moral Reclamation. // Science, Morality and Feminist Theory. Canadian Journal of Philosophy, supplementary volume 13, p. 237–262.

Kittay E. F., 1999, Love‘s Labor. Essays on Women, Equality, and Dependency. New York and London: Routledge.

Kohlberg L., 1973, The Claim to Moral Adequacy of a Highest Stage of Moral Judgment. // The Journal of Philosophy, Vol. 70, No.18, Oct 25.

MacDonald F., 2010, Relational Group Autonomy: Ethics of Care and the Multiculturalism Paradigm. // Hypatia, Vol. 25, Issue 1, p. 196–212.

Noddings N., 2003, Caring: a Feminine Aproach to Ethics and Moral Education. University of California Press.

Pettersen T., 2008, Comprehending Care. Problems and Possibilities in The Ethics of Care. Lexington Books.

Robinson, F. 1999. Globalizing Care. Ethics, Feminist Theory, and International Relations. Westview Press.

Sevenhuijsen S., 2004, Citizenship and the Ethics of Care. Feminist Considerations on justice, morality and politics. London and New York: Routledge.

Sherwin S., 1992, No Longer Patient: Feminist Ethics and Health Care. Temple University Press.

Slote M., 2001, Moral from Motives. Oxford University Press.

Slote M., 2007, The Ethics of Care and Emphaty. New York: Routledge.

Tong R., 1993, Feminine and Feminist Ethics. Wadsworth Publishing.

Tronto J., 1994, Moral Boundaries: a Political Argument for Ethic of Care. London and New York: Routledge.

Tschudin, V., 2003, Ethics in Nursing: The Caring Relationship. Butterworth-Heinemann Press.

Wood J. T., 1994, Who Cares? Women, Care, and Culture. Southern Illinois University Press.

Woods C. J. P., 1996, Gender Differences in Moral Development and Acquisition: a Review of Kohlberg’s and Gilligan’s Models of Justice and Care. // Social Behavior and Personality: An International Journal, Vol. 24, Issue 4, p. 375–384.
eISSN 1822- 7805