Kultūrinių konotacijų reikšmė kalbos leksinių vienetų mokymosi procese

Ketevan Gochitashvili, Mariam Manjgaladze

Santrauka


Straipsnyje kalbama apie kultūrinių konotacijų svarbą mokantis užsienio kalbos leksikos. Daugiausia dėmesio skiriama žodžių, reiškiančių spalvas, antrinėms reikšmėms. Anglų, rusų, gruzinų kalbų pavyzdžiais parodoma, kaip skirtingos kultūros lemia aptariamų žodžių antrines reikšmes, teigiama, kad tie skirtumai svarbūs norint adekvačiai suprasti teikiamą informaciją skirtingomis kalbomis. Straipsnyje nurodomi atvejai, kai visose trijose kalbose aptariamų spalvas reiškiančių žodžių antrinės reikšmės yra autentiškos, susijusios su savita kultūra, taip pat iškeliami antrinių reikšmių skolinimosi atvejai (į gruzinų kalbą iš rusų kalbos patekusios antrinės reikšmės, susijusios su kultūriniais SSRS ir Rusijos carinės imperijos reiškiniais; dėl JAV politinės įtakos sustiprėjimo Gruzijoje į gruzinų kalbą plintančios skolintinės reikšmės iš anglų-amerikiečių kultūrinės aplinkos). Straipsnyje daromos tokios išvados:

Skirtingų kultūrų įtaka kalbų žodžių, reiškiančių spalvas, antrinėms reikšmėms akivaizdi: yra bendrų sutapimų ir radikalių skirtumų. Pavyzdžiui, žydra spalva reiškia liūdesį anglų kalboje, o gruzinų ir rusų kalbose – romantiką, o „mėlyno kraujo žmogus“ suprantamas vienodai visose trijose kalbose – tai aristokratiškos prigimties asmuo.

Kai kurie sutapimai interpretuotini kaip kultūrinės universalijos. Pavyzdžiui, juoda spalva visose trijose kalbose rodo negatyvius dalykus. Pedagogas, mokydamas užsienio kalbos, tai turėtų akcentuoti – visa tai palengvina studento mokymosi procesą.

Kai kurie esantys sutapimai interpretuotini kaip reikšmių skoliniai. Pavyzdžiui, rusų ir gruzinų kalbose balta spalva gali reikšti žmonių socialinę grupę, t.y. sovietinės valdžios priešus. Taigi mokantis užsienio kalbos yra svarbu suprasti žodžių antrines leksines reikšmes ir praplėsti jomis savo turimą žodyną. Visa tai didina besimokančiojo sociokultūrines kompetencijas.

Esamus aptariamų kalbų žodžių, reiškiančių spalvas, antrinių reikšmių skirtumus galima charakterizuoti kaip kultūrinius savitumus. Pavyzdžiui, juoda spalva rusų kalboje gali asocijuotis su kriminaliniu pasauliu, o anglų kalboje su afroamerikiečiais. Pedagogas turėtų esamus kultūrinius ir kalbinius skirtumus išryškinti, paaiškinti, kad mokydamas išvengtų klaidingų kalbinių interpretacijų, o sociokultūrinės kompetencijos būtų lavinamos tinkamai.

Esminiai žodžiai: kalbos mokymas; leksiniai vienetai; žodžių, reiškiančių spalvas, pagrindinės ir antrinės reikšmės; kultūrinė konotacija.

Visas tekstas:

Full Text PDF (English)

Literatūra


Myung-Soon Hong, Hyang-Ki Min, Culture-Specific Vocabulary Teaching For Active Communication. – e-flt.nus.edu.sg.

Wilkins D., 1972, Linguistics and Language Teaching. London: Edward Arnold.

Statja ili kniga v etom? – http://dictionary.ge.

Statja ili kniga v etom? – http://wiki.answers.com/Q/What_does_the_expression_seeing_red_mean.
eISSN 1822- 7805