Kanarėlė šachtoje: intertekstualumas laikraščių antraštėse

Janina Buitkienė

Santrauka


Straipsnyje bendrais bruožais aptariamas intertekstualumo vaidmuo ir svarba skirtingų žanrų tekstuose. Laikraštinis diskursas intertekstualumo plotmėje buvo nagrinėtas kalbininkų įvairiais aspektais; šiame straipsnyje dėmesio centre yra straipsnių antraštės. Į antraštes žiūrima kaip į užbaigtus tekstus, kurie sąveikauja tiek su straipsnių tekstais, tiek su mus supančiu ir mums žinomu pasauliu, kuris įtvirtintas mūsų, kaip skaitytojų, schematose. Straipsnių antraštės yra daugiafunkcės: jos, visų pirma, glaustai perteikia straipsnio turinį, išreiškia laikraščio leidėjų nuostatas, atspindi įvairias nuotaikas ir taip patraukia skaitytojo dėmesį. Deja, jos gali būti ir dviprasmiškos bei intriguojančios, o tai irgi skatina skaitytojo susidomėjimą. Tyrimo šaltiniais pasirinkti šie britų dienraščiai: Th Daily Express, Th Times, Th Independent, The Guardian, The Observer ir The Daily Telegraph. Tyrimu buvo siekiama apžvelgti kuo įvairesnes intertekstualumo apraiškas straipsnių antraštėse. Analizė parodė, kad antraštės funkcionuoja intertekstualiai (endoforiškai) ir intratekstualiai (egzoforiškai). Antraščių intertekstualumo šaknys stebimos įvairiose gyvenimo srityse, pvz. karališkoji šeima, šalies vidaus ir užsienio įvykiai, literatūra, menas, sportas, karinė sfera, kalba.

Esminiai žodžiai: intertekstualumas, referencija, ryšiai, antraštė, laikraštis

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2014.011


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805